Skip to main content

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

EHM Bölümü Program Çıktılarının Türkiye Yüksek Yeterlilik Çerçevesi Bileşenleri İle İlişkisi

 

 

 

1.1 Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.

1.2 İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

1.3 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

2.1 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

2.2 Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3.1 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

3.2 Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4.1 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

4.2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

5.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.

5.3 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.

5.4 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

6.1 Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.

6.2 Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

6.3 Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

7.1 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.

7.2 En az bir yabancı dil bilgisi.

7.3 Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

7.4 Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

7.5 Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8.1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.

8.2 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9.1 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.

9.2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10.1 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

10.2 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

10.3 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11.1 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

11.2 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.